Všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

1.1. Internetová stránka spa.cz („Portál Spa.cz“) je portál na zprostředkování rezervace ubytování provozovaný společností ONLINE HOLDING s.r.o., IČO: 024 66 490, se sídlem Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9533 („Provozovatel“). Korespondenční adresa Provozovatele: Řeznická 7, 460 01 Liberec, telefon: 483 515 290, email: [email protected].

1.2. Ubytovací zařízení je vlastníkem/nájemcem ubytovacích prostor („Ubytovací zařízení“), poskytujícím Zákazníkovi služby podle objednávky zprostředkované na Portálu Spa.cz.

1.3. Zákazník je osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené v Ubytovacích zařízení („Zákazník“).

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem, Zákazníkem a Ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování rezervace pobytů či dalších služeb nabízeném Ubytovacím zařízením na internetových stránkách Portálu Spa.cz („Služba“).

2.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Ubytovacím zařízením se řídí smlouvou o zprostředkování a VOP.

2.3. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí Smlouvou (jak je tento pojem definován níže) a těmito VOP.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

3.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ze Smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

3.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o Službu odesláním rezervačního formuláře („Objednávka“). Provozovatel ověří u Ubytovacího zařízení volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje v Objednávce, a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. Závazné objednání Služby nastává v okamžiku telefonického nebo písemného potvrzení Objednávky / schválení závazné nabídky Zákazníkem a Provozovatelem (zaslání ubytovacího poukazu Zákazníkovi).

4.2. Cena Služby

Cena Služby je určována Ubytovacím zařízením. Cena je závislá na vybraném balíčku, termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v poptávce. Provozovatel před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně (s informací o měně, kterou se cena řídí); po schválení závazné nabídky Zákazníkem dojde k závazné objednávce Služeb, tj. k uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Provozovatelem („Smlouva“).

Ceny zobrazené u jednotlivých Ubytovacích zařízení na Portálu Spa.cz jsou určovány Ubytovacím zařízením, jsou pouze orientační a nejsou závazné až do doby zaslání závazné nabídky ze strany Provozovatele Zákazníkovi.

Ubytovací zařízení mohou zveřejňovat své nabídky ve vybraných cizích měnách (zejména v EUR), přičemž Portál Spa.cz tyto částky přepočítává k momentu prohlížení Portálu Spa.cz Zákazníkem na české koruny, a to dle aktuálního platného kurzu zveřejňovaného Českou národní bankou na stránkách https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/. Zákazník bere na vědomí, že při zveřejnění nabídek Ubytovacích zařízení v jiné měně než českých korunách může dojít po provedení Objednávky k úpravě částky vyjadřující cenu za Služby (zejm. např. v důsledku změny směnného kurzu). Konečná cena vyjádřená v měně závazné pro danou Objednávku se však od okamžiku zaslání závazné nabídky Provozovatelem nemění.

4.3. Platební podmínky

Platba za objednané Služby se provádí před nástupem na pobyt. Provozovatel vyzve Zákazníka k úhradě Objednávky. Úhrada celé Objednávky nebo její části je možná převodem nebo složením hotovosti na účet Provozovatele, číslo účtu 123-3008110267/0100, vedený u Komerční banky. Úhrada Objednávky je dále také možná pomocí:

V případě zrušení Objednávky, která byla uhrazena pomocí zaměstnaneckých benefitů (Pluxee, Benefity plus, Edenred, Up) bude uhrazená částka za zrušenou Objednávku (dle bodu 5.) vrácená pouze ve formě dárkového poukazu odpovídajícího hodnotě zrušené Objednávky.

Úhrada pobytu ve formě zálohy je možná za těchto podmínek:

Zákazník nejprve uhradí danou zálohu ve výši 20 % z celkové částky se splatností 6 dní od potvrzení opce. Pokud tak neučiní, rezervace je automaticky zrušena.

Úhrada doplatku je vyžadována nejpozději 39. den před nástupem na pobyt. V případě, že k úhradě nedojde do data splatnosti, je rezervace automaticky zrušena a záloha vrácena formou dárkového poukazu s platností 6 měsíců, nebo převodem na účet, ze kterého byl pobyt hrazen.

Pokud Zákazník zálohu uhradil prostřednictvím benefitních společností (Pluxee, Benefity plus, Benefity management a Edenred), je mu tato částka automaticky vrácena ve formě dárkového poukazu Spa.cz s platností 6 měsíců.

4.4. Dárkové poukazy

Dárkové poukazy jsou poukazy vydané Provozovatelem, které může Zákazník zakoupit a jejich uplatněním s nimi zaplatit za Objednávku, tj. lze s nimi zakoupit pobyt v Ubytovacím zařízení („DP“). Hodnoty na DP, či jiných slevových kuponech, nelze současně sčítat.

Zákazník má možnost si zakoupit DP v jedné z nabízených hodnot, který může následně využít pro jeden z pobytů nabízených na Portálu Spa.cz. Informace o konkrétním pobytu uvedeném na DP není závazná a DP lze použít i pro jiné pobyty nabízené v době uplatnění DP na Portálu Spa.cz.

Zákazník má možnost si zvolit formu doručení DP. Elektronická forma DP doručovaná na e-mailovou adresu Zákazníka je zdarma, papírová forma DP doručovaná prostřednictvím doručovatele poštovních služeb (např. Českou poštou) je zpoplatněna částkou 70,- Kč.

DP je po jeho vystavení nepřenosný a uplatnit jej může pouze Zákazník či osoba na něm uvedená, a to k výběru pobytového balíčku z aktuální nabídky pobytů na stránkách Portálu Spa.cz a dalších stránkách určených Provozovatelem (v současné době pouze na portálu Hotel.cz) s ohledem na volné kapacity Ubytovacího zařízení.

Platnost DP je uvedena na jeho přední straně a činí nejméně 12 (slovy: dvanáct) měsíců ode dne jeho vystavení. Pokud se platnost DP dle těchto VOP liší (je kratší) od té uvedené na přední straně DP, platnost na přední straně DP má přednost. Po uplynutí platnosti DP (např. v případě jeho nevyužití) ztrácí Zákazník možnost jej uplatnit a nemá nárok za něj požadovat náhradu.

Provozovatel může na žádost Zákazníka rozhodnout o prodloužení platnosti DP. Zákazník nemá na takové prodloužení nárok a je si vědom toho, že záleží vždy na rozhodnutí Provozovatele.

Každý DP, případně jakýkoliv slevový či jiný kupon poskytnutý Provozovatelem v souvislosti s jeho Službami, je jednorázový a po jeho uplatnění pozbývá platnosti.

Jestliže hodnota DP nedosahuje ceny objednaného pobytu, rozdíl může být doplacen jakoukoliv platební metodou uvedenou v čl. 4.3. V případě, že je cena pobytu nižší, než je hodnota DP, rozdíl v hodnotě se neproplácí a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

DP není směnitelný za peníze, nelze jej rozměnit či čerpat postupně. hodnotu DP je možné vyčerpat pouze jeho jednorázovým uplatněním.

4.5. Zprostředkování komunikace

Ubytovací zařízení přistoupením k těmto VOP souhlasí se zprostředkováním komunikace Provozovatelem prostřednictvím Portálu Spa.cz (včetně jakéhokoli zpracování, ukládání, příjmu a přístupu k nahlížení do monitoringu komunikace) („Zprostředkování komunikace“) a prohlašuje, že důkladně informuje své zaměstnance, zástupce a další osoby (a v souladu s platnými právními předpisy je o tom poučí a případně získá souhlas) o využívání služby Zprostředkování komunikace, která je mu poskytována nebo je poskytována jeho jménem. Ubytovací zařízení souhlasí s tím, že nebude používat službu Zprostředkování komunikace k odeslání nevyžádaných obchodních sdělení. Ubytovací zařízení plně odškodní Provozovatele za jakékoli nároky třetích stran nebo sankce vyplývající z nezákonného nebo neoprávněného používání služby Zprostředkování komunikace pro vlastní účely Ubytovacího zařízení.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. V případě zrušení Objednávky Zákazníkem se uplatňují následující storno podmínky:

Portál Spa.cz si vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 500 Kč za třetí a každou další změnu termínu pobytu rezervovaného Zákazníkem.

5.2. Storno podmínky pro vydané dárkové poukazy:

  1. Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na koupi DP ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení, tj. vystavení DP, to neplatí, pokud v této lhůtě již DP uplatnil.
  2. Po vystavení a uplynutí 14denní lhůty k vrácení je DP nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

5.3. V případě zrušení Objednávky ze strany Provozovatele, případně Ubytovacího zařízení, nabídne Provozovatel Zákazníkovi alternativní termín, případně pobyt v jiném Ubytovacím zařízení. V případě, že Zákazník alternativy nepřijme, vrátí Provozovatel Zákazníkovi uhrazenou platbu za takto zrušenou Objednávku.

5.4. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením řeší Zákazník sám a napřímo s Ubytovacím zařízením, případně s pomocí Provozovatele, který může ohledně reklamace Zákazníka komunikovat s konkrétním Ubytovacím zařízením.

5.5. Reklamace Služeb Provozovatele je možná písemně elektronicky na e-mailové adrese: [email protected] nebo korespondenčně na adrese Provozovatele: Řeznická 7, 460 01 Liberec. Reklamace Zákazníka týkající se Služeb Provozovatele bude vyřízena ihned, případně co nejdříve po jejím obdržení, nejpozději však do 30 dnů a Provozovatel vyvine maximální úsilí k tomu, aby Zákazníkova reklamace byla vyřešena k jeho spokojenosti. Zákazník bude o stavu a způsobu vyřízení své reklamace průběžně informován.

6. Věrnostní systém Moje.Spa.cz

6.1. Moje.Spa.cz je věrnostní systém určený pro Zákazníky (registrované uživatele) Spa.cz. Uživatel má možnost vytvoření účtu na adrese https://moje.spa.cz/. Vytvoření účtu není podmíněno vytvořením Objednávky a je dobrovolné.

6.2. Moje.Spa.cz funguje na principu získávání kreditů, které uživatel může využít v podobě slevy při vytvoření nové rezervace na www.spa.cz, a to až do maximální výše 300 Kč/rezervace.

6.3. Získání kreditů je podmíněno aktivitou uživatele, jako je například: vytvoření Objednávky, poskytnutí recenze, sdílení na Facebooku apod. Konkrétní informace týkající se získání a využití kreditů jsou dostupné na https://moje.spa.cz/. Kredity nelze vyměnit za peníze a nemůže za ně být požadována finanční náhrada.

6.4. Platnost kreditů získaných ve věrnostním systému Moje.Spa.cz je 12 měsíců od poslední aktivity Zákazníka.. Aktivitou se rozumí sbírání kreditů a využití kreditů při vytvoření Objednávky na Portálu Spa.cz. Provozovatel si dále vyhrazuje právo deaktivovat účet v systému Moje.Spa.cz nebo kredity získané Zákazníkem odebrat, pokud dojde k podezření na manipulaci s kredity nebo neoprávněné získání kreditů.

7. Osobní údaje

Zpracování osobních údajů při poskytování Služeb ze strany Provozovatele (včetně nakládání se soubory cookies, zasílání obchodních sdělení a nahrávání telefonních hovorů) se řídí zásadami zpracování osobních údajů dostupnými zde:
https://www.spa.cz/ochrana-osobnich-udaju.html

8. Odpovědnost za obsah a informace na Portálu Spa.cz

8.1. Veškerý obsah a informace uvedené v nabídkách Ubytovacích zařízení jsou na Portálu Spa.cz ukládány Ubytovacími zařízeními. Ve vztahu k obsahu a informacím uvedeným v nabídkách Ubytovacích zařízení tak Portál Spa.cz vystupuje jako poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem (Ubytovacím zařízením) ve smyslu čl. 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („Směrnice o elektronickém obchodu“) a § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“).

8.2. Provozovatel není (v souladu s čl. 15 Směrnice o elektronickém obchodu a § 6 Zákona o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

8.3. Provozovatel v souladu s čl. 8.2 těchto VOP obsah a informace v nabídkách Ubytovacích zařízení neověřuje a ani nad nimi nevykonává žádnou kontrolu nebo dohled. Provozovatel tak negarantuje přesnost, úplnost, správnost, legálnost nebo dostupnost obsahu a informací uvedených v nabídkách Ubytovacích zařízení.

8.4. Dozví-li se Provozovatel prokazatelně o protiprávní povaze ukládaného obsahu a informací postupem dle čl. 9 těchto VOP, učiní v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) Zákona o některých službách informační společnosti neprodleně veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovéhoto obsahu a informací.

8.5. Případná odpovědnost Provozovatele za obsah a informace uvedené v nabídkách Ubytovacích zařízení se řídí pravidly uvedenými ve Směrnici o elektronickém obchodu a v Zákoně o některých službách informační společnosti.

8.6. Za vlastní obsah a informace uvedené na Portálu Spa.cz nese Provozovatel odpovědnost v souladu s použitelnou právní úpravou.

9. Oznámení o protiprávním obsahu a informacích na portálu Spa.cz

9.1. Kterákoliv osoba může Portálu Spa.cz nahlásit protiprávní obsah a informace nacházející se na Portálu Spa.cz způsobem popsaným v tomto čl. 9 VOP („Oznamovatel“).

9.2. Oznamovatel je povinen nahlásit Provozovateli protiprávní obsah na Portálu Spa.cz postupem dle tohoto čl. 9 VOP („Oznámení“).

9.3. Oznamovatel je povinen Oznámení doručit Provozovateli písemně elektronicky na e-mailovou adresu [email protected] nebo korespondenčně na adresu Provozovatele, Řeznická 7, 460 01 Liberec.

9.4. Oznámení musí obsahovat alespoň:

9.5. Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost, oprávněnost a odůvodněnost Oznámení. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný obsah, a to včetně odpovědnosti za újmu způsobenou Ubytovacímu zařízení, jehož obsahu se Oznámení týká, a/nebo Provozovateli.

9.6. V případě, že Oznámení nebude obsahovat nejméně údaje a informace uvedené v čl. 9.4 těchto VOP, nemusí být takové Oznámení ze strany Provozovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Provozovatele je v takovém případě oprávněn vyžádat si od Oznamovatele doplňující informace k Oznámení.

10. Další povinnosti Ubytovacího zařízení

10.1. Ubytovací zařízení odpovídá za obsah nabídek, nesmí v nabídkách uvádět nepravdivé či jinak klamavé informace, popř. informace jinak porušující právní předpisy či práva třetích osob a odpovídá za újmu způsobenou porušením této povinnosti.

10.2. Uvede-li Ubytovací zařízení opakovaně (dvakrát a vícekrát) v nabídce nepravdivé či jinak klamavé informace, popř. informace jinak porušující právní předpisy či práva třetích osob, je Provozovatel oprávněn smluvní vztah s Ubytovacím zařízením ukončit odstoupením od smlouvy. Ubytovací zařízení je povinno bezodkladně po účinnosti odstoupení odstranit všechny své nabídky a obsah z Portálu Spa.cz. Neučiní-li tak, je Provozovatel oprávněn odstranit všechny nabídky a obsah daného Ubytovacího zařízení.

11. Platnost a účinnost

11.1. Ustanovení platné pro registrované zákazníky – členy věrnostního programu Moje.Spa.cz: Znění těchto VOP může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Provozovatel je povinen Zákazníka vhodným způsobem (např. e-mailem) upozornit na změny VOP nejpozději třicet (30) dnů před nabytím jejich účinnosti. V případě, že Zákazník s jednostrannou změnou těchto VOP nesouhlasí, je Zákazník oprávněn vypovědět členství ve věrnostním programu Moje.Spa.cz s patnácti (15) denní výpovědní dobou písemnou výpovědí (vč. např. e-mailem) doručenou Provozovateli do patnácti (15) dnů od oznámení o změně VOP. Zákazník bere na vědomí, že pokud členství s ohledem na oznámené změny VOP nevypoví dle předchozí věty, jsou změny účinné ke dni uvedenému v oznámení o změně VOP. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Zánik členství se nijak nedotýká trvání smluvních vztahů založených dřívějšími Smlouvami.

11.2. Ustanovení platné pro jednorázové uživatele Portálu Spa.cz: Znění těchto VOP může Provozovatel průběžně měnit či doplňovat. Zákazník bere na vědomí, že na smluvní vztah mezi ním a Provozovatelem se budou vždy uplatňovat VOP platné k okamžiku uzavření Smlouvy.

11.3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinností dnem 5.6.2024.

11.4. Platné znění těchto VOP je k dispozici v sídle Provozovatele a je zveřejněno na webových stránkách Portálu Spa.cz, odkaz: https://www.spa.cz/.Zásady ochrany soukromí pro remarketing