Všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

1.1. Provozovatel portálu Spa.cz – společnost HOTEL.CZ a.s. se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00, Praha 9. Korespondenční adresa: Řeznická 7, 460 01 Liberec, telefon 222 539 539 / 222 539 539 , email: info@hotel.cz.

1.2. Ubytovací zařízení – vlastník/nájemce ubytovacích prostor, poskytující Zákazníkovi služby podle Objednávky uzavřené mezi Provozovatelem portálu Spa.cz a Zákazníkem.

1.3. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si wellness, lázeňské pobyty či další služby nabízené v Ubytovacích zařízení

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem portálu Spa.cz a Ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování prodeje wellness a lázeňských pobytů či dalších služeb, nabízejících Ubytovacím zařízením a mezi Provozovatelem Spa.cz a Zákazníkem při objednání wellness a lázeňských pobytů či dalších služeb, nabízejících Ubytovacím zařízením.

2.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem portálu Spa.cz a Ubytovacím zařízením se dále vedle těchto VOP a aktuálně platného ceníku Ubytovacího zařízení ( dále jen „Ceník“ ) řídí smlouvou o zprostředkování, smluvní vztah mezi Provozovatelem Spa.cz a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným „Ceníkem“ a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.spa.cz.

2.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto VOP lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním poptávkového formuláře. Provozovatel portálu Spa.cz ověří u Ubytovacího zařízení volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně pobytu pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku telefonického nebo písemného potvrzení objednávky Zákazníkem a současně s úhradou ceny služby.

4.2. Cena služby

Cena služby je určována Ubytovacím zařízením, Provozovatel portálu Spa.cz cenu služby nenavyšuje. Cena je závislá na vybraném balíčku, termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v poptávce. Poskytovatel před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně, po jejím odsouhlasení a uhrazení na účet Poskytovatele dojde k závazné objednávce služeb.

4.3. Platební podmínky

Platba za objednané služby se provádí před nástupem na pobyt. Poskytovatel vyzve Zákazníka k úhradě objednávky. Úhrada je možná převodem nebo složením hotovosti na účet Poskytovatele číslo 3393301309/0800, vedený u České spořitelny. Úhradu je možné provést i dalšími online prostředky pomocí platebního systému PayU (kreditní a debetní karta, eKonto apod.). Pobyt lze také uhradit poukazy společeností SODEXO a Edenred CZ a to maximálně do výše 50% hodnoty pobytu. Doplatek následně může být uhrazen převodem, expresním převodem, nebo platební kartou.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. V případě zrušení Objednávky zákazníkem jsou uplatněny následující storno - podmínky:

 • 20% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky kdykoliv po úhradě platby za pobyt nebo její zálohy až do 36 dne před datem nástupu, minimálně však 500,-Kč.
 • 50% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 35 do 11 dnů před datem nástupu, minimálně však 500,-Kč.
 • 80% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 10 do 4 dnů před datem nástupu, minimálně však 500,-Kč.
 • 100% celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 3 dnů před datem nástupu, v případě nenastoupení pobytu, či v případě přerušení pobytu, minimálně však 500,-Kč.

5.2. Storno podmínky pro vydané dárkové poukazy:

 1. Po vystavení je dárkový poukaz nepřenosný a může s ním nakládat jen osoba, na jejíž jméno byl vystaven. Pro případné změny na „DP” nás kontaktujte.
 2. „DP” lze použít jen k výběru lázeňského, nebo wellness balíčku z aktuální nabídky na stránkách www.spa.cz., dle volných kapacit zařízení.
 3. Platnost „DP” je omezena na jeden kalendářní rok.
 4. „DP” je po vystavení nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu.
 5. Pokud je cena lázeňského pobytu vyšší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v ceně je možno doplatit. V případě, že je cena lázeňského balíčku nižší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v hodnotě se neproplácí.

5.3. Reklamace

 1. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením se provádí přímo v Ubytovacím zařízení
 2. Reklamace služeb Poskytovatele je možná písemně elektronicky na emailové adrese reklamace@spa.cz nebo korespondenčně na adrese HOTEL.CZ a.s., Řeznická 7, 460 01 Liberec

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Zpracování osobních údajů

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel portálu www.Spa.cz je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu samotným odeslání poptávkového formuláře na stránce www.Spa.cz. Tento souhlas má Zákazník možnost kdykoliv zrušit po odhlášení na stránce http://www.hotel.cz/unsubscribe/

6.2. Nahrávání telefonických hovorů

Zákazník souhlasí s tím, že jsou všechny hovory na linku +420 483 515 290, +420 483 515 290 nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a zaznamenání vyjádření souhlasu Zákazníka s podmínkami a potvrzení Objednávky s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s pracovníkem provozovatele Portálu Spa.cz.

7. Platnost a účinnost

7.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2010. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

7.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Provozovatele portálu Spa.cz a je zveřejněno na webových stránkách provozovatele www.spa.cz.

7.3. V případě rozporu jazykových verzí těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost Všeobecné obchodní podmínky v českém jazyce.

V Liberci dne 2. ledna 2014