Všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

1.1. Internetové stránky spa.cz („Portál Spa.cz“) provozuje společnost HOTEL.CZ a.s., IČO: 27176223, se sídlem Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9533. Korespondenční adresa: Řeznická 7, 460 01 Liberec, telefon: 483 515 290, email: spa@spa.cz („Provozovatel“).

1.2. Ubytovací zařízení je vlastníkem/nájemcem ubytovacích prostor („Ubytovací zařízení“), poskytující Zákazníkovi služby podle objednávky zprostředkované Provozovatelem.

1.3. Zákazník je osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené v Ubytovacích zařízení („Zákazník“).

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem, Zákazníkem a Ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování rezervace pobytů či dalších služeb nabízeném Ubytovacím zařízením na internetových stránkách Portálu Spa.cz („Služba“).

2.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Ubytovacím zařízením se řídí smlouvou o zprostředkování, VOP a aktuálně platným ceníkem Ubytovacího zařízení („Ceník“).

2.3. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí těmito VOP a aktuálně platným Ceníkem.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

3.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ze Smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

3.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním formuláře („Objednávka“). Provozovatel ověří u Ubytovacího zařízení volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje v Objednávce, a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. Závazné objednání Služby nastává v okamžiku telefonického nebo písemného potvrzení Objednávky Zákazníkem a Provozovatelem (zasláním ubytovacího poukazu Zákazníkovi). Závazným objednáním Služby a následným potvrzením je uzavřena smlouva mezi Zákazníkem a Provozovatelem („Smlouva“).

4.2. Cena služby

Cena Služby je určována Ubytovacím zařízením. Portál Spa.cz cenu Služby nenavyšuje. Cena je závislá na vybraném balíčku, termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v poptávce. Provozovatel před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně.

4.3. Platební podmínky

Platba za objednané služby se provádí před nástupem na pobyt. Provozovatel vyzve Zákazníka k úhradě Objednávky. Úhrada je možná převodem nebo složením hotovosti na účet Provozovatele, číslo účtu 123-3008110267/0100, vedený u Komerční banky. Úhradu je možné provést i dalšími online prostředky pomocí platebního systému PayU (kreditní a debetní karta, eKonto apod.). Pobyt lze také uhradit poukazy společností SODEXO a Edenred CZ a to maximálně do výše 50% hodnoty pobytu. Doplatek následně může být uhrazen převodem, expresním převodem, nebo platební kartou.

4.4.Dárkové poukazy

Dárkové poukazy jsou poukazy vydané Provozovatelem, které může Zákazník zakoupit a jejich uplatněním s nimi zaplatit za Objednávku, tj. lze s nimi zakoupit pobyt v Ubytovacím zařízení („DP“). Hodnoty na DP, či jiných slevových kuponech, nelze současně sčítat.

Zákazník má možnost vybrat si ze dvou typů DP:

DP je po jeho vystavení nepřenosný a uplatnit jej může pouze Zákazník či osoba na něm uvedená, a to k výběru pobytového balíčku z aktuální nabídky na stránkách Portálu Spa.cz s ohledem na volné kapacity Ubytovacího zařízení.

Platnost DP je uvedena na jeho přední straně a činí 12 (slovy: dvanáct) měsíců ode dne jeho vystavení. Pokud se platnost DP dle těchto VOP liší od té uvedené na přední straně DP, platí, že platnost na přední straně DP má přednost. Po uplynutí platnosti DP (např. v případě jeho nevyužití) ztrácí Zákazník možnost jej uplatnit a nemá nárok za něj požadovat náhradu.

Provozovatel má právo rozhodnout o prodloužení platnosti DP. Zákazník nemá nárok požadovat takové prodloužení a je si vědom toho, že záleží vždy na rozhodnutí Provozovatele.

Každý DP, případně jakýkoliv slevový či jiný kupon poskytnutý Provozovatelem v souvislosti s jeho Službami, je jednorázový a po jeho uplatnění pozbývá platnosti.

Jestliže hodnota DP nedosahuje ceny objednaného pobytu, rozdíl může být doplacen jakoukoliv platební metodou uvedenou v čl. 4.3. V případě, že je cena pobytu nižší, než je hodnota DP, rozdíl v hodnotě se neproplácí a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

DP není směnitelný za peníze, nelze rozměnit a hodnotu DP je možné vyčerpat pouze jeho jednorázovým uplatněním.

4.5. Zprostředkování komunikace

Ubytovací zařízení tímto souhlasí se zprostředkováním komunikace Provozovatelem prostřednictvím Portálu Spa.cz (včetně jakéhokoli zpracování, ukládání, příjmu a přístupu k nahlížení do monitoringu komunikace) („Zprostředkování komunikace“) a prohlašuje, že důkladně informuje své zaměstnance, zástupce a další osoby (a v souladu s platnými zákony od nich k tomu má souhlas) o využívání služby Zprostředkování komunikace, která je mu poskytována nebo je poskytována jeho jménem. Ubytovací zařízení souhlasí s tím, že nebude používat službu Zprostředkování komunikace k odeslání nevyžádaných obchodních sdělení. Ubytovací zařízení plně odškodní Provozovatele za jakékoli nároky třetích stran nebo pokuty vyplývající z nezákonného nebo neoprávněného používání služby Zprostředkování komunikace pro vlastní účely Ubytovacího zařízení.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. V případě zrušení Objednávky Zákazníkem jsou uplatněny následující storno - podmínky:

5.2. Storno podmínky pro vydané dárkové poukazy:

  1. Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na koupi DP ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení, tj. vystavení DP, to neplatí, pokud v této lhůtě již DP uplatnil.
  2. Po vystavení a uplynutí 14denní lhůty k vrácení je DP nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

5.3. V případě zrušení Objednávky ze strany Provozovatele, případně Ubytovacího zařízení, nabídne Provozovatel Zákazníkovi alternativní termín, případně pobyt v jiném Ubytovacím zařízení. V případě, že okolnosti nedovolí Provozovateli Zákazníkovi vyhovět, může v krajní situaci Provozovatel vrátit Zákazníkovi uhrazenou platbu za pobyt.

5.4. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením se provádí přímo v Ubytovacím zařízení.

5.5. Reklamace Služeb Provozovatele je možná písemně elektronicky na e-mailové adrese: reklamace@spa.cz nebo korespondenčně na adrese Provozovatele: Řeznická 7, 460 01 Liberec.

6. Osobní údaje

6.1. Zpracování osobních údajů

Provozovatel Portálu Spa.cz společnost HOTEL.CZ a.s., se sídlem Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00, Praha 9, IČO: 271 76 223, zapsaná u Městského soudu v Praze, vložka B, oddíl 9533, je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů zpracovat a uchovat informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování Objednávky poskytl („Osobní údaje“) a to zejména za účelem zprostředkování Služby.

Provozovatel je správcem všech Osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě Ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení se stává správcem osobních údajů poté, co je přímo nebo nepřímo obdrží prostřednictvím technického zpracovatele. Zpracování Osobních údajů pro Provozovatele provádí zpracovatelé, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou.

Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední Objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb.

6.2. Prohlášení o ochraně Osobních údajů a souborech cookie

Portál Spa.cz používá soubory cookies a zpracovává Osobní údaje způsobem, který je popsán v samostatném dokumentu „Prohlášení o ochraně soukromí“ dostupným na stránce https://www.spa.cz/ochrana-soukromi-rmkt.html.

6.3. Zasílání obchodních sdělení

Na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo mohou být Zákazníkovi zasílány obchodní sdělení nabízející obdobné nebo navazující služby, pokud s tím Zákazník nevysloví nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na emailové adrese spa@spa.cz, případně obchodní sdělení odhlásit prostřednictvím odkazu v něm zakotveném.

E-mailová adresa bude zpracována po dobu 3 let od objednávky Služeb prostřednictvím Portálu Spa.cz.

6.4. Nahrávání telefonických hovorů

Telefonické hovory s provozovatelem jsou z níže uvedených důvodů nahrávány. Zákazník je na takové nahrávání na začátku hovoru upozorněn a má tedy možnost proti takovému nahrávání vznést námitku.

V případě, že dochází k objednání služby prostřednictvím telefonního hovoru, provozovatel nahrává tento hovor za účelem dosvědčení, že došlo k vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami a tedy i k uzavření smluvního vztahu.

Provozovatel také nahrává telefonní hovory z důvodu zkvalitňování služeb a prokázání tvrzení zákazníků spojené např. s uplatněním práv z vadného plnění.

Takové nahrávání a tedy zpracování osobních údajů je možné z důvodu oprávněného zájmu Provozovatele a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Proti takovému zpracování máte možnost vznést námitku Provozovateli, buďto přímo v rámci telefonického hovoru anebo dodatečně na kontaktní e-mailovou adresu Provozovatele: spa@spa.cz Provozovatel uchovává telefonní hovory po dobu nezbytně nutnou:

a) V případě dosvědčení uzavření smluvního vztahu po dobu 3 let,
b) V případě zkvalitnění služeb po dobu 10 dní,
c) V případě obrany práv a povinností – zejména uplatnění práv z vadného plnění po dobu 3 let.

6.5. Vaše práva

Podle GDPR máte právo:

7. Platnost a účinnost

7.1. Znění těchto VOP může Provozovatel měnit či doplňovat. Provozovatel je povinen Zákazníka upozornit na datum změny VOP nejpozději třicet (30) dnů před nabytím jejich účinnosti. Zákazník bere na vědomí, že pokud Smlouvu s ohledem na oznámené změny VOP nevypoví dle předchozí věty, jsou změny účinné ke dni uvedenému v oznámení o změně VOP. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Zánik Smlouvy se nijak nedotýká trvání smluvních vztahů založených dřívějšími smluvními vztahy, které budou nadále pokračovat v předchozím dohodnutém režimu.

7.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinností dnem 20. 9. 2021.

7.3. Platné znění těchto VOP je k dispozici v sídle Provozovatele a je zveřejněno na webových stránkách Portálu Spa.cz, odkaz: https://www.spa.cz/.Zásady ochrany soukromí pro remarketing