Všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

1.1. Portál Spa.cz provozuje společnost HOTEL.CZ a.s., se sídlem Kolbenova 882/5A, 190 00, Praha 9. Korespondenční adresa: Řeznická 7, 460 01 Liberec, telefon: 483 515 290, email: spa@spa.cz.

1.2. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené v Ubytovacích zařízení.

1.3. Ubytovací zařízení – vlastník/nájemce ubytovacích prostor, poskytující Zákazníkovi služby podle objednávky zprostředkované Provozovatelem.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Portálem Spa.cz, Zákazníkem a Ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování rezervace pobytů či dalších služeb, nabízeném Ubytovacím zařízením na internetových stránkách Portálu Spa.cz.

2.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem portálu a Ubytovacím zařízením se dále vedle těchto VOP a aktuálně platného ceníku Ubytovacího zařízení ( dále jen „Ceník“ ) řídí smlouvou o zprostředkování, smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným „Ceníkem“ a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním formuláře. Portál Spa.cz ověří u Ubytovacího zařízení volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku telefonického nebo písemného potvrzení objednávky Zákazníkem a Portálem Spa.cz (zaslání Ubytovacího poukazu Zákazníkovi).

4.2. Cena služby

Cena služby je určována Ubytovacím zařízením. Portál Spa.cz cenu služby nenavyšuje. Cena je závislá na vybraném balíčku, termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v poptávce. Poskytovatel před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně, po jejím odsouhlasení a uhrazení na účet Poskytovatele dojde k závazné objednávce služeb.

4.3. Platební podmínky

Platba za objednané služby se provádí před nástupem na pobyt. Poskytovatel vyzve Zákazníka k úhradě objednávky. Úhrada je možná převodem nebo složením hotovosti na účet Poskytovatele číslo 123-3008110267/0100, vedený u Komerční banky. Úhradu je možné provést i dalšími online prostředky pomocí platebního systému PayU (kreditní a debetní karta, eKonto apod.). Pobyt lze také uhradit poukazy společností SODEXO a Edenred CZ a to maximálně do výše 50% hodnoty pobytu. Doplatek následně může být uhrazen převodem, expresním převodem, nebo platební kartou.

4.4. Zprostředkování komunikace

Ubytovací zařízení tímto souhlasí se zprostředkováním komunikace Portálem Spa.cz (včetně jakéhokoli zpracování, ukládání, příjmu a přístupu k nahlížení do monitoringu komunikace Portálem Spa.cz) a prohlašuje, že důkladně informuje své zaměstnance, zástupce a dalších osoby (a v souladu s platnými zákony od nich k tomu má souhlas) o využívání služby Zprostředkování komunikace, která je mu poskytována nebo je poskytována jeho jménem. Ubytovací zařízení souhlasí s tím, že nebude používat službu zprostředkování komunikace k odeslání nevyžádaných obchodních sdělení. Ubytovací zařízení plně odškodní Portál Spa.cz za jakékoli nároky třetích stran nebo pokuty, vyplývající z nezákonného nebo neoprávněného používání služby zprostředkování komunikace pro vlastní účely Ubytovacího zařízení.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. V případě zrušení Objednávky zákazníkem jsou uplatněny následující storno - podmínky:

5.2. Storno podmínky pro vydané dárkové poukazy:

  1. Po vystavení je dárkový poukaz (dále jen „DP”) nepřenosný.
  2. „DP” lze použít jen k výběru pobytového balíčku z aktuální nabídky na stránkách www.SPA.cz., dle volných kapacit zařízení.
  3. Platnost „DP” je uvedena na přední straně poukazu.
  4. Po vystavení je „DP” nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu.
  5. Každý „DP”, případně slevový kupon, je jednorázový.
  6. Hodnoty na slevových kuponech a dárkových poukazech nelze současně sčítat.
  7. Pokud je cena lázeňského pobytu vyšší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v ceně je možno doplatit.
  8. V případě, že je cena lázeňského balíčku nižší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v hodnotě se neproplácí a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

5.3. V případě zrušení Objednávky ze strany Spa.cz, případně Ubytovacího zařízení), nabídne Spa.cz Zákazníkovi alternativní termín, případně pobyt v jiném Ubytovacím zařízení. V případě, že okolnosti nedovolí Spa.cz Zákazníkovi vyhovět, v krajní situaci může Spa.cz vrátit Zákazníkovi uhrazenou platbu za pobyt.

5.4. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením se provádí přímo v Ubytovacím zařízení.

5.5. Reklamace služeb Portálu Spa.cz je možná písemně elektronicky na e-mailové adrese reklamace@spa.cz nebo korespondenčně na adrese SPA.CZ a.s., Řeznická 7, 460 01 Liberec.

6. Osobní údaje

6.1. Zpracování osobních údajů

Provozovatel portálu Spa.cz, společnost HOTEL.CZ a.s., se sídlem Kolbenova 882/5A, 190 00, Praha 9, IČ 271 76 223, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 9533, je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zpracovat a uchovat informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jen "Osobní údaje") a to zejména za účelem zprostředkování služby. Portál Spa.cz je správcem všech Osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě Ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení se stává správcem osobních údajů poté, co je přímo nebo nepřímo obdrží prostřednictvím technického zpracovatele. Zpracování Osobních údajů pro Portál Spa.cz provádí zpracovatelé, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb.

6.2. Prohlášení o ochraně Osobních údajů a souborech cookie

Portál Spa.cz používá soubory cookie a zpracovává Osobní údaje způsobem, který je popsán v samostatném dokumentu Prohlášení o ochraně soukromí na stránce  https://www.spa.cz/ochrana-soukromi-rmkt.html.

6.3. Zasílání obchodních sdělení

Na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo mohou být zákazníkovi zasílány obchodní sdělení nabízející obdobné nebo navazující služby, pokud s tím zákazník nevysloví nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na emailové adrese spa@spa.cz, případně obchodní sdělení odhlásit prostřednictvím odkazu v něm zakotveném.

E- mailová adresa bude zpracována po dobu 3 let od objednávky služeb prostřednictvím portálu Spa.cz.

6.4. Nahrávání telefonických hovorů

Telefonické hovory s provozovatelem jsou z níže uvedených důvodů nahrávány. Zákazník je na takové nahrávání na začátku hovoru upozorněn a má tedy možnost proti takovému nahrávání vznést námitku.

V případě, že dochází k objednání služby prostřednictvím telefonního hovoru, provozovatel nahrává tento hovor za účelem dosvědčení, že došlo k vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami a tedy i k uzavření smluvního vztahu.

Provozovatel také nahrává telefonní hovory z důvodu zkvalitňování služeb a prokázání tvrzení zákazníků spojené např. s uplatněním práv z vadného plnění.

Takové nahrávání a tedy zpracování osobních údajů je možné z důvodu oprávněného zájmu provozovatele a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Proti takovému zpracování máte možnost vznést námitku provozovateli, buďto přímo v rámci telefonického hovoru a nebo dodatečně na kontaktní e-mailovou adresu provozovatele: spa@spa.cz

Provozovatel uchovává telefonní hovory po dobu nezbytně nutnou,
a) V případě dosvědčení uzavření smluvního vztahu po dobu 3 let,
b) V případě zkvalitnění služeb po dobu 10 dní,
c) V případě obrany práv a povinností – zejména uplatnění práv z vadného plnění po dobu 3 let.

6.5. Vaše práva

Podle GDPR máte právo:
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Platnost a účinnost

7.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinností dnem 25.5.2018.

7.2. Platné znění těchto VOP je k dispozici v sídle Portálu Spa.cz a je zveřejněno na webových stránkách https://www.spa.cz/Zásady ochrany soukromí pro remarketing